0911 150 303 info@dtechiptuning.sk 800 - 1700

Obchodné podmienky platné pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.pedalbox.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.pedalbox.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.pedalbox.sk objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Vložiť do košíka".

Po stlačení tlačidla "Vložiť do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené buď registráciou na www.pedalbox.sk alebo bez registrácie len ako hosť. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a spoločnosť TZ tech, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pokiaľ bude pri registrácii vyslovený súhlas s informovaním o novinkách zaškrtnutím "Hlásiť sa k odberu"  môže spoločnosť TZ tech, s.r.o. registračné údaje použiť na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.pedalbox.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na www.pedalbox.sk pod menom užívateľa.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku objednávateľ) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

E-shop www.pedalbox.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Jednou možnosťou je vytlačenie si objednávky a manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v VUB banke alebo CSOB banke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky. Ak spoločnosť TZ tech, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti TZ tech, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti TZ tech, s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar dodaný do 9 pracovných dní. 

Spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.   Všetky objednávky presahujúce sumu 139 EUR vrátane DPH spoločnosť TZ tech, s.r.o. doručí  (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike) zdarma. Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť TZ tech, s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. Za opätovné doručenie si spoločnosť TZ tech, s.r.o. vyhradzuje právo účtovať si náklady spojené s vrátením a znovu doručením zásielky zákazníkovi.

Článok 5

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne(adresa spoločnosti), telefonicky (0911/150303) alebo e-mailom na adresu info@dtechiptuning.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, spoločnosť TZ tech, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany TZ tech, s.r.o. - Spoločnosť TZ tech, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť TZ tech, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti TZ tech, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi cenu tovaru bez ceny prepravného a balného.

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Platí iba pri nákupe cez www.pedalbox.sk

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@dtechiptuning.sk. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti TZ tech, s.r.o.spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou TZ tech, s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosťTZ tech, s.r.o. si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Spoločnosť TZ tech, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý uhradil. Prepravné a balné nie je vratná položka. 

15 dňová garancia vrátenia peňazí

Spoločnosť  TZ tech, s.r.o. pre skvalitnenie svojich služieb zákazníkom rozšíril svoje služby zákazníkom o 15 dňovú skúšobnú dobu počas ktorej má zákazník možnosť chip otestovať. V prípade že chip nespĺňa požiadavky zákazníka, nefunguje správne má zákazník možnosť chip do 15 kalendárnych dní vrátiť. Podmienkou vrátenia chipu je že Chip, jeho príslušenstvo ani obal nesmú javiť známky poškodenia. Zákazník musí tovar vrátiť spoločnosti TZ tech, s.r.o. na vlastné náklady vhodne zabalený aby sa počas transportu nepoškodil. Zákazník plne zodpovedá za škody ktoré boli spôsobené nevhodným balením výrobku a spoločnosť TZ tech, s.r.o. môže takýto poškodený produkt odmietnuť prevziať a následne uhradiť cenu tovaru zákazníkovi. Spoločnosť TZ tech, s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo montážou chipu a vyhradzuje si právo odmietnuť vrátenie kúpnej ceny tovaru v takomto prípade. V prípade že tovar bol vrátený v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a je plne funkčný bez znakov poškodenia a znečistenia sa spoločnosť TZ tech, s.r.o. zaväzuje vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu tovaru v plnej výške. Kúpnou cenou tovaru sa rozumie predajná cena chipu. Náklady na doručenie tovaru vo výške 5 EUR na balík nie sú vratné. 

Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade, že reklamovaná porucha bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť TZ tech, s.r.o. nezodpovedá za poruchy, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym umiestnením výrobku zásahom do výrobku ktorý nezodpovedá bežnému užívaniu výrobku podľa návodu na použitie.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) 

I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je TZ tech, s.r.o., Gemerská Hôrka č.104, 04912   IČO: 31666833, obch. register: OR SR Košice, odd.:Sro, Vložka č.:2659 / V

 1. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: email: info@dtechiptuning.sk , tel: 0911 15 03 03.
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.